(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) แนวทางการดาเนินการเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระรามบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕
หนังสือ สธ0442.4/ว190 ลงวันที่ 16 มี.ค.59 ขอความร่วมมือดำเนินการสถานบริการสาธารณสุขฯเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย