แบบฟอร์มเข้าร่วมการดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแบบฟอร์มประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 1. แบบฟอร์มเข้าร่วมการดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Link : https://goo.gl/forms/Gz30tDTg0sVJSUOr1 2. แบบฟอร์มประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Link : https://goo.gl/forms/0dhw2SY5Urha8ici1
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม ๗ มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ขอแจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ขอแจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
หนังสือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 (ด่วนมาก ที่ ศธ 04001/ ว 1349 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561)
สรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สังกัดสพฐ.แยกราย สคร. ปี 2557-2560
สรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สพฐ. ปี 2560
ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยผ่านการใช้งานจากGoogle Sheets (สำหรับ สพม.)
ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง)
ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
หนังสือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ ว 1102 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
แบบสรุปการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2561
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย3)
7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่