เรื่อง :
[ e-bidding ] ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ :
2561
ประกาศ :
12 มิ.ย. 2561 สิ้นสุด : 21 มิ.ย. 2561
ราคากลาง :
xxx .- บาท