เรื่อง :
[ e-bidding ] ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ :
2561
ประกาศ :
05 มิ.ย. 2561 สิ้นสุด : 07 มิ.ย. 2561
ราคากลาง :
xxx .- บาท