ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2559
(2016)

รายนามผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ประจำปี ๒๕๕๙ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๒ ราย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้


ประเภทที่ ๑ สถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ ราย

 1. โรงพยาบาลน่าน 
 2. โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 3. โรงพยาบาลกำแพงเพชร 
 4. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 5. โรงพยาบาลราชบุรี
 6. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 7. โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 9. โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 10. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 11. โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 12. โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี
 13. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทที่ ๒  บุคคล/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา  จำนวน ๑๔ ราย

 1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี  พิชัยสนิธ
 2. ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
 3. นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล
 4. นายวรพจน์  พรพิพัฒน์สกุล
 5. ดาบตำรวจ เทิดทูน  คงพนายุทธ
 6. นายราชสัก  ตรีฐิติกูล  
 7. นางสาวสรัญญา  บุญโสม
 8. นางกมลฉัตร  วงษ์วานิช
 9. นายประเสริฐ  สาวีรัมย์
 10. ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 11. นายวันชัย สุวรรณมณี
 12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 13. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 14. มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

ประเภทที่ ๓ บุคคล / หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๙ และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมา จำนวน ๖ ราย

 1. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
 2. นายอภิสร สุขวัฒนาศัย 
 3. นายอรรณพ ทองบริสุทธิ์ 
 4. นางสาวชลิดา กล่ำปาน 
 5. นางสาวจันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย 
 6. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)