ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2555
(2012)

รายนามบุคคล / หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ
 เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 *******************************************

โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน ๓๐ ราย

 1. ประเภทที่ ๑  เครือข่ายป้องกันควบคุมยาสูบเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๕ จำนวน  ๑๒  ราย
  1. โรงเรียนปทุมวิไล  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  2. โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
  3. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
  4. เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  5. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  6. โรงพยาบาลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี
  7. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดมุกดาหาร
  8. โรงพยาบาลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
  9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  จังหวัดตาก
  10. เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
  11. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  12. เครือข่ายโรงพยาบาลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
    
 2. ประเภทที่ ๒  บุคคล / หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ  ของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา  จำนวน ๑๐ ราย  
  1. นายแพทย์วันชาติ  ศุภจัตุรัส 
  2. ทันตแพทย์หญิง ศิริเพ็ญ  อรุณประพันธ์ 
  3. รองศาสตราจารย์ สุปาณี  เสนาดิสัย
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า
  5. ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
  6. ทันตแพทย์หญิง จินตนา  โพคะรัตนศิริ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท
  8. ดร.เอื้ออารีย์  อิ้งจะนิล
  9. ดร.สาวตรี  สุขศรี
  10. เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
    
 3. ประเภทที่ ๓ บุคคล / หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๕  และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมา จำนวน ๘ ราย
  1. เทศบาลนครรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
  2. บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
  3. นายวิทวัส  สุนทรวิเนตร์
  4. นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง 
  5. นายณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง
  6. นายยุทธนา  เปื้องกลาง
  7. นางสาวสุธีวัน  ทวีสิน  
  8. นางสาวพัชรินทร์  จัดกระบวนพล