ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2551
(2008)

ผู้ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2008

 1. นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์
 2. ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย

บุคคล/หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2551

 1. โรงพยาบาลปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
 3. โรงพยาบาลบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 7. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร
 8. โรงพยาบาลสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
 9. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 11. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
 12. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
 13. ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 14. นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ
 15. นายอมรศักดิ์  พานิชกิจ
 16. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
 20. บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 22. นายสมิทธิ์  อารยะสกุล
 23. นางสาวนิภาพร  แปงอ้วน  
 24. นายมาริโอ้  เมาเร่อ
 25. นายพีรพล เอื้ออารียกูล