ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2553
(2010)

รายนามผู้ที่เข้ารับรางวัล  WHO World No Tobacco Day Award 2010   และ โล่ประกาศเกียรติคุณ
ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553
  
ณ  บริเวณด้านหน้า TOPS Market ชั้น G  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี

 1. รางวัล  WHO World No Tobacco Day Awards 2010   จำนวน 3 ราย 
  1. ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  2. นายทวีสิน  สถิตย์รัตนชีวิน  (อ้วน  อรชร)  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
  3. ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ด้านการควบคุมยาสูบ ปี 2553  จำนวน  9 ราย
  1. สคร.1 - เทศบาลเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
  2. สคร.2 - ------------ไม่มี อปท.ที่คะแนนผ่านเกณฑ์ -------------
  3. สคร.3 - เทศบาลเมืองขลุง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี
  4. สคร.4 - เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  5. สคร.5 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
  6. สคร.6 - เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
  7. สคร.7 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
  8. สคร.8 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิจิตร
  9. สคร.9 - เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
  10. สคร.10 - เทศบาลนครเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
  11. สคร.11 -  ------------ไม่มี อปท.ที่คะแนนผ่านเกณฑ์ -------------
  12. สคร.12 -  ------------ไม่มี อปท.ที่คะแนนผ่านเกณฑ์ -------------
    
 3. โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล/หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่และให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553   จำนวน 11 ราย
  1. บุคคล/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบด้วยดีตลอดมา   จำนวน 5 ราย
   1. พระอาจารย์มหาวรวุฒิ  ปญฺญาวุฑฺโฒ
   2. พลตำรวจตรีหญิง จันทนา  วิธวาศิริ  
   3. รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
   4. นางสาวธาดาวรรณ  ภูมาตนา
   5. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
  2. บุคคล/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553  จำนวน 6 ราย
   1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  แจ้งวัฒนะ
   2. นางสาวกุลมาศ ลิมปวุฒวรานนท์  (ขนมจีน
   3. นางสาวชีรณัฐ ยูสานนท์  (น้ำชา)
   4. นายอรุณพงศ์  ชัยวินิต  (ดิว  เดอะสตาร์ 5)
   5. นายจารุพงศ์ กล้วยไม้งาม (แจ๊ค nice 2 meet u)
   6. นายจิรายุ  ละอองมณี  (เก้า จิรายุ)