ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2554
(2011)

รายนามบุคคล / หน่วยงานที่เข้ารับประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 2011
และโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๔

*****************************************

รายนามบุคคล / หน่วยงานที่เข้ารับประทานรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕ ราย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. รางวัล “World No Tobacco Day Awards 2011” จำนวน ๓ ราย 
  1. WHO Director-General awards  จำนวน ๑ ราย
   • นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  2. WHO World No Tobacco Day Recognition Awards จำนวน ๒ ราย
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรองจิต  วาทีสาธกกิจ  ที่ปรึกษาวิชาการ ด้านส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
     
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๔  จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ ราย  ดังนี้
  ประเภทที่ ๑  จังหวัดนำร่องที่ดำเนินการมุ่งสู่สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ๑๐๐%  จำนวน ๒๐ ราย  (๒๐ จังหวัด) 
  1. จังหวัดปทุมธานี  
  2. จังหวัดชัยนาท
  3. จังหวัดอ่างทอง
  4. จังหวัดนครนายก
  5. จังหวัดนครปฐม
  6. จังหวัดนครราชสีมา 
  7. จังหวัดชัยภูมิ
  8. จังหวัดขอนแก่น 
  9. จังหวัดอุดรธานี
  10. จังหวัดอุบลราชธานี 
  11. จังหวัดนครพนม
  12. จังหวัดพิจิตร
  13. จังหวัดพิษณุโลก  
  14. จังหวัดสุโขทัย
  15. จังหวัดเชียงใหม่  
  16. จังหวัดน่าน
  17. จังหวัดนครศรีธรรมราช
  18. จังหวัดชุมพร
  19. จังหวัดสงขลา  
  20. จังหวัดตรัง

ประเภทที่ ๒  บุคคล / หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา จำนวน ๗ ราย  

 1. เภสัชกรคทา  บัณฑิตานุกูล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา  ปรีชาวงษ์
 5. นายชาคริต  หนูสงค์
 6. โรงพยาบาลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
 7. โรงแรมดุสิตธานี  พัทยา

ประเภทที่ ๓ บุคคล / หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๔  และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมา จำนวน ๕ ราย

 1. ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 2. นางสาวอรทัย ดาบคำ  (ต่าย  อรทัย)
 3. นางสาวพรวรา สิทธิประศาสน์  (พ้อย  พรวรา) 
 4. นายสุธิราช วงศ์เทวัญ ศิลปิน  (กุ้ง  สุทธิราช)
 5. นายสิงหรัตน์   จันทร์ภักดี  (สิงโต  เดอะสตาร์)