ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2557
(2014)

รายนามผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557
   
1. โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 จำนวน  33  ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1  เครือข่ายที่มีการดำเนินการดีเด่นตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2557
จำนวน 13 ราย

    1. สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    2 เครือข่ายคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง    
    3. รพ.สต.หนองไข่น้ำ
    4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
    5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
    6. โรงพยาบาลโชคชัย
    7. เครือข่ายสุขภาพอำเภอเขาสวนกวาง 
    8. โรงพยาบาลนครพนม 
    9. โรงพยาบาลอุทัยธานี
    10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
    11. โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
    12. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
    13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประเภทที่ 2  บุคคล/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา  จำนวน 13 ราย  
    1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
    2. นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์  
    3. พญ.สุวณี  รักธรรม
    4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย  คงสกนธ์
    5. ผศ.ดร. มณฑา  เก่งการพานิช
    6. นายธนัท  ดลอัมพรพิศุทธิ์
    7. นายอนุพันธ์  ธราดลรัตนากร
    8. นางสาวมยุรี ลาสา
    9. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น
    10. นายบัวพันธ์  พรหมพักพิง
    11. กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WESD)
    12. นางประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
    13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ 
    
ประเภทที่ 3 บุคคล / หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557  และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมา จำนวน 7 ราย

    1. เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
    2. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
    3. นายวราวุธ โพธิ์ยิ้ม
    4. นายวิวิศน์ บวรกีรติขจร
    5. นายมิกค์ ทองระย้า
    6. นางสาวทัศนียา การสมนุช
    7. นายจิระ ด่านบวรเกียรติ