ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2558
(2015)

รายนามผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
   
1. โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 258 จำนวน 31  ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
    ประเภทที่ 1 เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ ดีเด่น ปี 2558 จำนวน 11 ราย

    1. นางบุษริน  เพ็งบุญ
    2. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
    3. ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา 
    4. นายพีระดล จงเจริญรัตน์  
    5. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
    6. นายแพทย์สุรพร ลอยหา
    7. นายแพทย์เกษตร อมันตกุล 
    8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก)
    9. นายสานิตย์  มาไกล
    10.นายพิสันต์ เพชราภรณ์
    11.นายวิชิต คงจันทร์
    
ประเภทที่ 2  บุคคล/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา  จำนวน 13 ราย 
    1. แพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง
    2. รศ.ดร.สุรินธร  กลัมพากร
    3. ทันตแพทย์หญิงเรวดี  ต่อประดิษฐ์
    4. นายวสันต์  ไชยวรศิลป์
    5. นางจรินทร์ธร  ชนะธีรโรจน์
    6. นางสาวสิรีรัศมิ์  สมบัติเจริญ
    7. นางสาวอธิชนัน ศรีเสวก
    8. เภสัชกรหญิงณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล
    9. ทันตแพทย์หญิงสุคนธ์ บรมธนรัตน์
    10. มหาวิทยาลัยมหิดล
    11. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
    12. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
    13. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

ประเภทที่ 3 บุคคล / หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมา จำนวน 7 ราย
    1. เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
    2. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
    3. นางสาววรัฐฐา อิมราพร 
    4. นายลิขิต บุตรพรม 
    5. นางสาวเมลดา สุศรี 
    6. นายธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล
    7. นางสาวอัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์