ปี พ.ศ. (ค.ศ)
โลโก้
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ( WORLD NO TOBACCO DAY )
2560
(2017)
บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา
Tobacco - a threat to development
2559
(2016)
ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค
Get ready for plain packaging
2558
(2015)
หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
Stop illicit trade of tobacco products
2557
(2014)
บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด
Raise taxes on tobacco
2556
(2013)
ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต
Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship
2555
(2012)
จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ
Tobacco Industry Interference
2554
(2011)
พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)
2553
(2010)
หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่
Gender and Tobacco with Emphasis on Marketing to Women
2552
(2009)
บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย
Tobacco Health Warnings
2551
(2008)
เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่
Tobacco – free Youth