ข่าวประชาสัมพันธ์ยาสูบ

ประชาสัมพันธ์41 ทันข่าว1153
82 สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2534 - 2552 (อ่าน 88)

การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบ เป็นเครื่องมือสำคัญของการควบคุมยาสูบในการช่วยสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงปริมาณผู้บริโ...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557