ข่าวประชาสัมพันธ์ยาสูบ

ประชาสัมพันธ์41 ทันข่าว1153
293 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบเขตสุขภาพที่2 ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของจังหวัดเขตสุขภาพที่ 2 (อ่าน 684)

(10 พฤศจิกายน 2559) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบเขตสุขภาพที่2 ภายใต้โครงการสนับ...

เผยแพร่ 18 พ.ย. 2559
292 ประชุมเพื่อทบทวน/พัฒนารูปแบบ/แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในเยาวชน (อ่าน 551)

(17 พ.ย. 59) สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้จัดการประชุมเพื่อทบทวน/พัฒนารูปแบบ/แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในเยาวชน โดยได้รับเกีย...

เผยแพร่ 18 พ.ย. 2559
233 รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (อ่าน 2938)

เผยแพร่ 27 ต.ค. 2559
154 เอกสารผลประโยชน์ทับซ้อน ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (อ่าน 356)

การปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่  29  มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

เผยแพร่ 15 ก.ค. 2559
137 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสร้างและขยายพื้นที่ต้นแบบเพื่อควบคุมยาสูบ ปี 2559 (อ่าน 8)

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสร้างและขยา...

เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2559
103 การประชุมพัฒนาระบบคัดกรองการบริโภคยาสูบในสถานบริการสุขภาพและระบบส่งต่อ (อ่าน 228)

การประชุมพัฒนาระบบคัดกรองการบริโภคยาสูบในสถานบริการสุขภาพและระบบส่งต่อ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ 01 เม.ย. 2559
101 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่2 พ.ศ.2558-2562 สู่การปฏิบัติ 4 ภาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของพืนที่ ครั้งที่ 2 ภาคกลางและภาคใต้ (อ่าน 96)

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่2 พ.ศ.2558-2562 สู่การปฏิบัติ 4 ภาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินง...

เผยแพร่ 29 ก.พ. 2559
99 แนวทางการสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคสามารถพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้มีผลสำเร็จของการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (อ่าน 7)

พื้นที่เสี่ยง หมายถึง จังหวัดหรือจังหวัดและอำเภอ ตามเขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่สำนักหรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรค วิเคราะห์ และพิ...

เผยแพร่ 15 พ.ค. 2558
97 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ในการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ (อ่าน 15)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ในการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม...

เผยแพร่ 27 มี.ค. 2558
96 ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์การสอบราคาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมยาสูบ (ป้ายอะคริลิก สถานศึกษาปลอดบุหรี่) (อ่าน 15)

ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์การสอบราคาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมยาสูบ (ป้ายอะคริลิก สถานศึกษาปลอดบุหรี่)

เผยแพร่ 11 ก.พ. 2558
92 การประชุมเพื่อจัดตั้ง สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ NATIONAL ALLIANCE FOR TOBACCO CONTROL และแถลงข่าวมาตรการปกป้องสุขภาพของคนไทยถูกรุกราน (อ่าน 26)

การประชุมเพื่อจัดตั้ง สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
NATIONAL ALLIANCE FOR TOBACCO CONTROL
และแถลงข่าวมาตรการปกป้องสุข...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
91 ออกตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมายยาสูบ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (อ่าน 205)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ นาทีมโดย นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล รองผู้อานวยการสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ พร้อมด้วยทีมงาน...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
90 สำนักยำสูบ จับมือกับ กรมขนส่งฯ นำร่องติดสติ๊กเกอร์แท็กซี่ปลอดบุหรี่ (อ่าน 7)

เมื่อบ่ายวันที่ 18 มิถุนายน 2556 แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อานวยการสานักควบคุม การบริโภคยาสูบ และนางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล หัวหน้ากลุ่...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
89 ลงพื้นที่ตรวจเตือน กฎหมายยาสูบ ณ จังหวัดภูเก็ต (อ่าน 30)

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช สานักงานสาธารณสุขจังหวัด...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
88 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและขยายผล การดาเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ : มุมมองจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ่าน 19)

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและข...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
87 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ระดับชาติ : มุมมองจากเครือข่ายองค์กรคาทอลิก (อ่าน 187)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบโดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อถอดบทเรียนการด...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
86 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานร่วมกันของ บุคลากรสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจาปี 2554 (อ่าน 203)

ด้วยสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ เห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
85 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AFPTC Workshop on Tobacco Tax and Sustainable Funding for Tobacco Control” (อ่าน 210)

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสานักงานองค์การอนามัยโลกประจาภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก(WHO-WPRO) และ มูลนิธิเครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบ...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
84 ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามประเมินสมรรถนะด้านประสิทธิผลของการดาเนินงานตามนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย ( Follow-up Visit Assessment of National Capacity for Implementing Effective Tobacco control policies Thailand ) (อ่าน 231)

ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมกับสานักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก มูลนิธิบลูมเบิร์ก และสานักงานองค์การอนามัย...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557
83 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบและสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่โดยเครือข่ายภาคประชาชน (อ่าน 130)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมาสานักงานโครงการมุ่งสู่สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ 100% จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังเพ...

เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2557