หน่วยงานภาครัฐ

 1. กรมการแพทย์
 2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 3. กรมประชาสัมพันธ์
 4. กรมศุลกากร
 5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 7. กรมสรรพสามิต
 8. กรมสุขภาพจิต
 9. กรมอนามัย
 10. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 12. กระทรวงพาณิชย์
 13. กระทรวงวัฒนธรรม
 14. กระทรวงศึกษาธิการ
 15. กระทรวงสาธารณสุข
 16. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 17. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 18. สำนักการศึกษา - กรุงเทพมหานคร
 19. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 20. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 21. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 22. สำนักอนามัย - กรุงเทพมหานคร
 23. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ