กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( จำนวน 5 รายการ )กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (TH)
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (TH)
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 11 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (TH)
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 13 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (TH)
การนำความรู้และนวัตกรรมที่สร้างใหม่ไปใช้ประโยชน์ เล่มคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ (เอกสารทางวิชาการ) กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฏหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ