พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ( จำนวน 27 รายการ )พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ (การจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘ (กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ (เงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิการ์)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ (เงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของยาเส้น)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปีที่ผลิต แหล่งผลิต และการขายได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทย ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (การแก้ไขต้นแบบฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิการ์)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ (เงื่อนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต)
ระเบียบกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๕ (การติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ)