วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
24 พ.ค. 2562 ประกาศแจ้งเลื่อนผลการพิจารณารับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
24 พ.ค. 2562 ถึง 24 พ.ค. 2562
30 เม.ย. 2562 ประกาศขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน
25 เม.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562
23 ม.ค. 2561 รับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
22 ม.ค. 2561 ถึง 09 ก.พ. 2561
16 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
16 ม.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561
01 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง)
01 พ.ย. 2560 ถึง 21 พ.ย. 2560
09 ต.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง)
09 ต.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2560
22 พ.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
22 พ.ค. 2560 ถึง 02 มิ.ย. 2560
27 เม.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
27 เม.ย. 2560 ถึง 16 พ.ค. 2560
03 เม.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
03 เม.ย. 2560 ถึง 20 เม.ย. 2560
07 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
07 มี.ค. 2560 ถึง 07 เม.ย. 2561
06 ม.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
16 ม.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2560
28 พ.ย. 2559 ประกาศรับย้ายหรือโอนข้าราชพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
01 พ.ย. 2559 ถึง 20 ธ.ค. 2559
29 ก.ค. 2559 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฎิบัติการ หรือชำนาญการ)
01 ส.ค. 2559 ถึง 15 ส.ค. 2559
11 ก.ค. 2559 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ หรือชำนาญการ)
21 ก.ค. 2559 ถึง 03 ส.ค. 2559
02 มี.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
27 มี.ค. 2558 ถึง 09 เม.ย. 2558