วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
14 มี.ค. 2562 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)
13 มี.ค. 2562 ถึง 21 มี.ค. 2562
23 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
23 พ.ย. 2561 ถึง 23 พ.ย. 2561
01 ส.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนิติกร
01 ส.ค. 2561 ถึง 01 ส.ค. 2561
13 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
13 ก.ค. 2561 ถึง 13 ก.ค. 2561
26 มิ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ คร้้งที่ 1/2561 (สอบข้อเขียน)
26 มิ.ย. 2561 ถึง 26 มิ.ย. 2561
26 ก.พ. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
26 ก.พ. 2561 ถึง 27 มี.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561
29 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
20 ธ.ค. 2560 ถึง 22 ธ.ค. 2560
07 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชืิ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
15 พ.ย. 2560 ถึง 20 พ.ย. 2560
28 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนิติกร
28 ส.ค. 2560 ถึง 07 ก.ย. 2560
11 ส.ค. 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560 (สอบข้อเขียน)
18 ก.ค. 2560 ถึง 09 ส.ค. 2560
20 มิ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
22 พ.ค. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560
07 ก.พ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
07 ก.พ. 2560 ถึง 16 ก.พ. 2560
12 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
12 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560
05 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัตการ หรือ ชำนาญการ
13 ม.ค. 2560 ถึง 20 ม.ค. 2560
19 ก.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และ นักวิเทศสัมพันธ์
19 ก.ย. 2559 ถึง 27 ก.ย. 2559
02 ก.ย. 2559 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และนักวิเทศสัมพันธ์
02 ก.ย. 2559 ถึง 10 ก.ย. 2559
23 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
23 ส.ค. 2559 ถึง 01 ก.ย. 2559
23 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
23 ส.ค. 2559 ถึง 01 ก.ย. 2559
10 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ นักวิเทศสัมพันธ์
10 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559