วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
01 มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ
01 มี.ค. 2562 ถึง 08 มี.ค. 2562
11 มิ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
11 มิ.ย. 2561 ถึง 27 มิ.ย. 2561
01 มิ.ย. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
06 มิ.ย. 2561 ถึง 22 มิ.ย. 2561
18 พ.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
18 พ.ค. 2561 ถึง 11 มิ.ย. 2561
26 มี.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ขอเลื่อนการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
26 มี.ค. 2561 ถึง 26 มี.ค. 2561
07 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ)
24 พ.ย. 2560 ถึง 24 พ.ค. 2561
23 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง)
27 พ.ย. 2560 ถึง 19 ธ.ค. 2560
31 ก.ค. 2560 ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ครั้งที่ 1/2560
31 ก.ค. 2560 ถึง 09 ส.ค. 2560
17 ก.ค. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560
18 ก.ค. 2560 ถึง 31 ก.ค. 2560
01 ก.พ. 2560 ประกาศขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
01 ก.พ. 2560 ถึง 17 ก.พ. 2560
26 ธ.ค. 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2559
27 ธ.ค. 2559 ถึง 10 ม.ค. 2560
26 ส.ค. 2559 เลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และนักวิเทศสัมพันธ์
26 ส.ค. 2559 ถึง 02 ก.ย. 2559
15 ก.ค. 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2559
26 ก.ค. 2559 ถึง 05 ส.ค. 2559
30 ต.ค. 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
02 พ.ย. 2558 ถึง 06 พ.ย. 2558
08 ก.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นิติกร, นักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
09 ก.ค. 2558 ถึง 16 ก.ค. 2558
22 มิ.ย. 2558 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
01 ก.ค. 2558 ถึง 07 ก.ค. 2558
25 พ.ค. 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
27 พ.ค. 2558 ถึง 15 มิ.ย. 2558