วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
23 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
23 ส.ค. 2559 ถึง 01 ก.ย. 2559
10 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ นักวิเทศสัมพันธ์
10 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559
29 ก.ค. 2559 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฎิบัติการ หรือชำนาญการ)
01 ส.ค. 2559 ถึง 15 ส.ค. 2559
15 ก.ค. 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2559
26 ก.ค. 2559 ถึง 05 ส.ค. 2559
11 ก.ค. 2559 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ หรือชำนาญการ)
21 ก.ค. 2559 ถึง 03 ส.ค. 2559
26 พ.ค. 2559 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ(เพิ่ม)
26 พ.ค. 2559 ถึง 01 มิ.ย. 2559
30 พ.ย. 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
30 พ.ย. 2558 ถึง 01 ธ.ค. 2558
17 พ.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
17 พ.ย. 2558 ถึง 30 พ.ย. 2558
06 พ.ย. 2558 ‎ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง‬ (‪สอบข้อเขียน‬) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
06 พ.ย. 2558 ถึง 13 พ.ย. 2558
30 ต.ค. 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
02 พ.ย. 2558 ถึง 06 พ.ย. 2558
27 ส.ค. 2558 ‎ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ‬ เรื่อง ‪‎ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ‬ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
28 ส.ค. 2558 ถึง 01 ก.ย. 2558
18 ส.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
18 ส.ค. 2558 ถึง 26 ส.ค. 2558
13 ส.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ‬ เรื่อง ‪‎ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ‬ ตำแหน่งนิติกร
13 ส.ค. 2558 ถึง 17 ส.ค. 2558
29 ก.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สสส. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
29 ก.ค. 2558 ถึง 08 ส.ค. 2558
29 ก.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ‬ เรื่อง ‪‎รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ‬ (‪สอบสัมภาษณ์‬) ตำแหน่งนิติกร
29 ก.ค. 2558 ถึง 08 ส.ค. 2558
14 ก.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
13 ก.ค. 2558 ถึง 17 ก.ค. 2558
08 ก.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นิติกร, นักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
09 ก.ค. 2558 ถึง 16 ก.ค. 2558
22 มิ.ย. 2558 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
01 ก.ค. 2558 ถึง 07 ก.ค. 2558
15 ก.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ‬ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ‬
15 ก.ค. 2558 ถึง 07 ส.ค. 2558
22 มิ.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ‬ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นิติกร / นักวิเทศสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุ‬
22 มิ.ย. 2558 ถึง 15 ก.ค. 2558