วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
22 พ.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
22 พ.ค. 2560 ถึง 02 มิ.ย. 2560
19 พ.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
03 เม.ย. 2560 ถึง 20 เม.ย. 2560
27 เม.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
27 เม.ย. 2560 ถึง 16 พ.ค. 2560
03 เม.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
03 เม.ย. 2560 ถึง 20 เม.ย. 2560
07 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
07 มี.ค. 2560 ถึง 07 เม.ย. 2561
20 ก.พ. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ครั้งที่2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
20 ก.พ. 2560 ถึง 01 มี.ค. 2560
07 ก.พ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
07 ก.พ. 2560 ถึง 16 ก.พ. 2560
01 ก.พ. 2560 ประกาศขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
01 ก.พ. 2560 ถึง 17 ก.พ. 2560
20 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3317
20 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560
12 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
12 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560
06 ม.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
16 ม.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2560
05 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัตการ หรือ ชำนาญการ
13 ม.ค. 2560 ถึง 20 ม.ค. 2560
26 ธ.ค. 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2559
27 ธ.ค. 2559 ถึง 10 ม.ค. 2560
28 พ.ย. 2559 ประกาศรับย้ายหรือโอนข้าราชพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
01 พ.ย. 2559 ถึง 20 ธ.ค. 2559
29 ก.ย. 2559 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และนักวิเทศสัมพันธ์
29 ก.ย. 2559 ถึง 07 ต.ค. 2559
19 ก.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และ นักวิเทศสัมพันธ์
19 ก.ย. 2559 ถึง 27 ก.ย. 2559
08 ก.ย. 2559 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ / นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
08 ก.ย. 2559 ถึง 08 ก.ย. 2559
02 ก.ย. 2559 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และนักวิเทศสัมพันธ์
02 ก.ย. 2559 ถึง 10 ก.ย. 2559
26 ส.ค. 2559 เลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และนักวิเทศสัมพันธ์
26 ส.ค. 2559 ถึง 02 ก.ย. 2559
23 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
23 ส.ค. 2559 ถึง 01 ก.ย. 2559