พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT B.E.2560 (2017)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2559
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข‬ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๘พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2558 )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่วเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕888 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. 2560 (อ่าน 88)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. 2560

 

เผยแพร่ 10 ต.ค. 2560

846 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (อ่าน 157)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2560

795 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 178)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เผยแพร่ 15 ก.ย. 2560

736 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 297)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

เผยแพร่ 18 ส.ค. 2560

713 ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง (อ่าน 156)

ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2560

642 งานสัมมนาเสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560 (อ่าน 495)

งานสัมมนาเสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560  ระหว่างว...

เผยแพร่ 09 มิ.ย. 2560วันที่
ชื่อเรื่อง
รับ/ยื่น เอกสาร
ประกาศผล
21 ส.ค. 2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
21 ส.ค. 2560 ถึง 21 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560 จ้างผลิตพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
11 ส.ค. 2560 ถึง 11 ส.ค. 2560
07 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง ผลิตสื่อชุดภาพพลิกประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
07 ส.ค. 2560 ถึง 08 ก.ย. 2560
22 มิ.ย. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างผลิต Infographics เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
22 มิ.ย. 2560 ถึง 22 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง ซื้อยายกเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline
19 มิ.ย. 2560 ถึง 20 มิ.ย. 2560
11 เม.ย. 2560 ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ครั้งที่ 3 (โดยวิธีพิเศษ)
11 เม.ย. 2560 ถึง 11 พ.ค. 2560
08 มี.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี E-bidding
08 มี.ค. 2560 ถึง 16 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0
07 มี.ค. 2560 การจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการควบคุมยาสูบ ด้วยวิธีตกลงราคา
07 มี.ค. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560
01 มี.ค. 2560 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 กำหนดวันที่ 1 มี.คง 60- 1 เม.ย. 60
01 มี.ค. 2560 ถึง 01 เม.ย. 2560
01 มี.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
01 มี.ค. 2560 ถึง 06 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
09 ต.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง)
09 ต.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2560
08 ก.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2560 ตำแหน่งนิติกร
08 ก.ย. 2560 ถึง 11 ก.ย. 2560
28 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนิติกร
28 ส.ค. 2560 ถึง 07 ก.ย. 2560
28 ส.ค. 2560 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
28 ส.ค. 2560 ถึง 01 ก.ย. 2560
22 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2560
22 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560 (สอบข้อเขียน)
18 ก.ค. 2560 ถึง 09 ส.ค. 2560
31 ก.ค. 2560 ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ครั้งที่ 1/2560
31 ก.ค. 2560 ถึง 09 ส.ค. 2560
17 ก.ค. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560
18 ก.ค. 2560 ถึง 31 ก.ค. 2560
29 มิ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
29 มิ.ย. 2560 ถึง 29 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
22 พ.ค. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560

ผู้บริหาร

พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
ผู้อำนวยการ

โครงสร้างหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

Facebook