พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT B.E.2560 (2017)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2559
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข‬ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๘พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2558 )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่วเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕642 งานสัมมนาเสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560 (อ่าน 243)

งานสัมมนาเสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560  ระหว่างว...

เผยแพร่ 09 มิ.ย. 2560

630 แจ้งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน (อ่าน 133)

เผยแพร่ 08 มิ.ย. 2560

472 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ จับมือ ก.อุทยานฯ และภาคีฯ เดินหน้า "อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย" ทั่วประเทศ (อ่าน 175)

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยความร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ...

เผยแพร่ 21 มี.ค. 2560

363 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560 (อ่าน 507)

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบตามแผนย...

เผยแพร่ 28 ก.พ. 2560

312 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมยาสูบในสถานศึกษา (อ่าน 116)

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมยาส...

เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2559

311 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนระบบบำบัดโรคเสพติดยาสูบ การติดตาม และการเชื่อมโยงข้อมูลในสถานบริการสุขภาพ (อ่าน 30)

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบบำบัดโรคเสพติดยาสูบ การติดตาม และการเชื่อมโยงข้อมูล...

เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2559682 “หญ้าดอกขาว”ยาอดบุหรี่ (อ่าน 4)

“หญ้าดอกขาว”ยาอดบุหรี่

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2560

683 ฟิลิป มอร์ริสเผยกำไรต่ำกว่าคาดในไตรมาส 2 (อ่าน 3)

ฟิลิป มอร์ริสเผยกำไรต่ำกว่าคาดในไตรมาส 2

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2560

684 ทำทุกวิถีทางเร่งเก็บภาษีบุหรี่โรงแรมน้ำมัน (อ่าน 4)

ทำทุกวิถีทางเร่งเก็บภาษีบุหรี่โรงแรมน้ำมัน

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2560

679 เสมา 1 สั่งสถานศึกษาปลอดเหล้า – บุหรี่ 100% (อ่าน 3)

เสมา 1 สั่งสถานศึกษาปลอดเหล้า – บุหรี่ 100%

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

681 จัดการทุกพื้นที่ให้เรียบร้อย สะอาดตา ด้วย Indoor/Outdoor Containers (อ่าน 4)

จัดการทุกพื้นที่ให้เรียบร้อย สะอาดตา ด้วย Indoor/Outdoor Containers

เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

677 เมาอาละวาด (อ่าน 4)

เมาอาละวาด

เผยแพร่ 19 ก.ค. 2560วันที่
ชื่อเรื่อง
รับ/ยื่น เอกสาร
ประกาศผล
22 มิ.ย. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างผลิต Infographics เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
22 มิ.ย. 2560 ถึง 22 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง ซื้อยายกเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline
19 มิ.ย. 2560 ถึง 20 มิ.ย. 2560
11 เม.ย. 2560 ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ครั้งที่ 3 (โดยวิธีพิเศษ)
11 เม.ย. 2560 ถึง 11 พ.ค. 2560
08 มี.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี E-bidding
08 มี.ค. 2560 ถึง 16 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0
07 มี.ค. 2560 การจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการควบคุมยาสูบ ด้วยวิธีตกลงราคา
07 มี.ค. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560
01 มี.ค. 2560 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 กำหนดวันที่ 1 มี.คง 60- 1 เม.ย. 60
01 มี.ค. 2560 ถึง 01 เม.ย. 2560
01 มี.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
01 มี.ค. 2560 ถึง 06 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0
27 ก.พ. 2560 ผลการประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2560 ถึง 03 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0
07 ก.พ. 2560 ประกาศประกวดราคางานจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560
07 ก.พ. 2560 ถึง 15 ก.พ. 2560
เสนอแนะ 0
26 ม.ค. 2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
26 ม.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2560
เสนอแนะ 1วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
17 ก.ค. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560
18 ก.ค. 2560 ถึง 31 ก.ค. 2560
29 มิ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
29 มิ.ย. 2560 ถึง 29 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
22 พ.ค. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560
22 พ.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
22 พ.ค. 2560 ถึง 02 มิ.ย. 2560
19 พ.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
03 เม.ย. 2560 ถึง 20 เม.ย. 2560
27 เม.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
27 เม.ย. 2560 ถึง 16 พ.ค. 2560
03 เม.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
03 เม.ย. 2560 ถึง 20 เม.ย. 2560
07 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
07 มี.ค. 2560 ถึง 07 เม.ย. 2561
20 ก.พ. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ครั้งที่2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
20 ก.พ. 2560 ถึง 01 มี.ค. 2560
07 ก.พ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
07 ก.พ. 2560 ถึง 16 ก.พ. 2560

ผู้บริหาร

พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
ผู้อำนวยการ

โครงสร้างหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

Facebook