ประกาศกระทรวงสาธารณาสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคฉลากของบุหรี่ซิกาแลต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2558 )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่วเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕1270 แบบยื่นคำขอ และการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (อ่าน 82)

เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

1267 31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 233)

31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก

         องค์การอนามัยโลก...

เผยแพร่ 09 พ.ค. 2561

1266 กรมควบคุมโรค เสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชุดแรก 24 จังหวัด (อ่าน 103)

กรมควบคุมโรค เสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชุดแรก 24 จังหวัด พร้อมเดินหน้าบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ใน...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2561

1265 ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (อ่าน 67)

ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและ
บำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
วันที่ 19 ...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2561

1264 โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่บุคลากรสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (อ่าน 97)

 

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/world-no-tobacco-day/en/

เผยแพร่ 16 ม.ค. 25611274 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในการตอบแบบประเมิน ฯ (อ่าน 74)

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม ๗ มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ...

เผยแพร่ 30 ส.ค. 2561

1261 "“เลิกบุหรี่” ง่าย ๆ ชิลๆ สบาย ไม่ยากอย่างที่คิด ! สถาบันโรคทรวงอก แนะ “คลินิกอดบุหรี่” เปิดจันทร์ – ศุกร์ แพทย์ให้บริการเต็มที่ " (อ่าน 683)

เผยแพร่ 22 ม.ค. 2561

1260 เช็คอิน'ฮ่องกง' (อ่าน 428)

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2561

1259 "คอลัมน์: ข่าวสั้น: จับตาขึ้นราคาบุหรี่รับภาษีเพิ่ม 2% " (อ่าน 493)

เผยแพร่ 20 ม.ค. 2561

1257 สมาคมยาสูบแนะรัฐป้องกันกักตุนบุหรี่หลังรีดภาษีเข้ากองทุนคนชรา (อ่าน 359)

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2561

1258 พัทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ “หาดทรายไร้หนู ไร้บุหรี่ อากาศดีด้วยโอโซน” (อ่าน 392)

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2561วันที่
ชื่อเรื่อง
รับ/ยื่น เอกสาร
ประกาศผล
27 ก.พ. 2562 ประกาศร่างและประกวดราคาการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
27 ก.พ. 2562 ถึง 05 มี.ค. 2562
เสนอแนะ 64
26 ก.พ. 2562 ประกาศราคากลางการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2562
26 ก.พ. 2562 ถึง 05 มี.ค. 2562
12 มิ.ย. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2561 ถึง 21 มิ.ย. 2561
เสนอแนะ 0
05 มิ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มิ.ย. 2561 ถึง 07 มิ.ย. 2561
เสนอแนะ 0
30 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
07 มิ.ย. 2561 ถึง 15 มิ.ย. 2561
06 มี.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี E-bidding
06 มี.ค. 2561 ถึง 14 มี.ค. 2561
เสนอแนะ 35
21 ส.ค. 2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
21 ส.ค. 2560 ถึง 21 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560 จ้างผลิตพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
11 ส.ค. 2560 ถึง 11 ส.ค. 2560
07 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง ผลิตสื่อชุดภาพพลิกประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
07 ส.ค. 2560 ถึง 08 ก.ย. 2560
22 มิ.ย. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างผลิต Infographics เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
22 มิ.ย. 2560 ถึง 22 มิ.ย. 2560วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
24 พ.ค. 2562 ประกาศแจ้งเลื่อนผลการพิจารณารับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
24 พ.ค. 2562 ถึง 24 พ.ค. 2562
30 เม.ย. 2562 ประกาศขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน
25 เม.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562
27 มี.ค. 2562 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สสส.
27 มี.ค. 2562 ถึง 27 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)
13 มี.ค. 2562 ถึง 21 มี.ค. 2562
01 มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ
01 มี.ค. 2562 ถึง 08 มี.ค. 2562
30 พ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2561
30 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561
23 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
23 พ.ย. 2561 ถึง 23 พ.ย. 2561
17 ส.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำเเหน่งนิติกร
17 ส.ค. 2561 ถึง 17 ส.ค. 2561
01 ส.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนิติกร
01 ส.ค. 2561 ถึง 01 ส.ค. 2561
17 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
17 ก.ค. 2561 ถึง 17 ก.ค. 2561

ผู้บริหาร

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์
ผู้อำนวยการ

โครงสร้างหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

Facebook