แบบรายงานผลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ตัวอย่าง (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ตัวอย่าง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบรับสมัคร หรือแบบรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
(ร่าง)ประกาศรับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2558 )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่วเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕1265 ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (อ่าน 11)

ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและ
บำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
วันที่ 19 ...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2561

1264 โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่บุคลากรสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (อ่าน 117)

 

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/world-no-tobacco-day/en/

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2561

1157 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ (อ่าน 110)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมไ...

เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2560

1108 รับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (อ่าน 57)

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2560

888 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. 2560 (อ่าน 32)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. 2560

 

เผยแพร่ 10 ต.ค. 2560วันที่
ชื่อเรื่อง
รับ/ยื่น เอกสาร
ประกาศผล
06 มี.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี E-bidding
06 มี.ค. 2561 ถึง 14 มี.ค. 2561
เสนอแนะ 0
21 ส.ค. 2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
21 ส.ค. 2560 ถึง 21 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560 จ้างผลิตพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
11 ส.ค. 2560 ถึง 11 ส.ค. 2560
07 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง ผลิตสื่อชุดภาพพลิกประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
07 ส.ค. 2560 ถึง 08 ก.ย. 2560
22 มิ.ย. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างผลิต Infographics เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
22 มิ.ย. 2560 ถึง 22 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง ซื้อยายกเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline
19 มิ.ย. 2560 ถึง 20 มิ.ย. 2560
11 เม.ย. 2560 ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ครั้งที่ 3 (โดยวิธีพิเศษ)
11 เม.ย. 2560 ถึง 11 พ.ค. 2560
08 มี.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี E-bidding
08 มี.ค. 2560 ถึง 16 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0
07 มี.ค. 2560 การจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการควบคุมยาสูบ ด้วยวิธีตกลงราคา
07 มี.ค. 2560 ถึง 15 มี.ค. 2560
01 มี.ค. 2560 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 กำหนดวันที่ 1 มี.คง 60- 1 เม.ย. 60
01 มี.ค. 2560 ถึง 01 เม.ย. 2560วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
26 มี.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ขอเลื่อนการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
26 มี.ค. 2561 ถึง 26 มี.ค. 2561
26 ก.พ. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
26 ก.พ. 2561 ถึง 27 มี.ค. 2561
23 ม.ค. 2561 รับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
22 ม.ค. 2561 ถึง 09 ก.พ. 2561
16 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
16 ม.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่'นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561
29 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
20 ธ.ค. 2560 ถึง 22 ธ.ค. 2560
07 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ)
24 พ.ย. 2560 ถึง 24 พ.ค. 2561
23 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง)
27 พ.ย. 2560 ถึง 19 ธ.ค. 2560
20 พ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
20 พ.ย. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2561

ผู้บริหาร

พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
ผู้อำนวยการ

โครงสร้างหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

Facebook