ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
แบบรายงานผลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ตัวอย่าง (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ตัวอย่าง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปรับปรุง 25 พ.ย. 2558 )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่วเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕1270 แบบยื่นคำขอ และการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (อ่าน 250)

แบบยื่นคำขอ และการออกบัตรประจำตั31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก

         องค์การอนามัยโลก...

เผยแพร่ 09 พ.ค. 2561

1266 กรมควบคุมโรค เสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชุดแรก 24 จังหวัด (อ่าน 64)

กรมควบคุมโรค เสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชุดแรก 24 จังหวัด พร้อมเดินหน้าบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ใน...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2561

1265 ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (อ่าน 32)

ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและ
บำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
วันที่ 19 ...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2561

1264 โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่บุคลากรสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (อ่าน 302)

 

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/world-no-tobacco-day/en/

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2561วันที่
ชื่อเรื่อง
รับ/ยื่น เอกสาร
ประกาศผล
12 มิ.ย. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2561 ถึง 21 มิ.ย. 2561
เสนอแนะ 0
05 มิ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มิ.ย. 2561 ถึง 07 มิ.ย. 2561
เสนอแนะ 0
30 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
07 มิ.ย. 2561 ถึง 15 มิ.ย. 2561
06 มี.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี E-bidding
06 มี.ค. 2561 ถึง 14 มี.ค. 2561
เสนอแนะ 0
21 ส.ค. 2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
21 ส.ค. 2560 ถึง 21 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560 จ้างผลิตพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
11 ส.ค. 2560 ถึง 11 ส.ค. 2560
07 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลาง ผลิตสื่อชุดภาพพลิกประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
07 ส.ค. 2560 ถึง 08 ก.ย. 2560
22 มิ.ย. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างผลิต Infographics เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
22 มิ.ย. 2560 ถึง 22 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง ซื้อยายกเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline
19 มิ.ย. 2560 ถึง 20 มิ.ย. 2560
11 เม.ย. 2560 ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ครั้งที่ 3 (โดยวิธีพิเศษ)
11 เม.ย. 2560 ถึง 11 พ.ค. 2560วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
11 มิ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
11 มิ.ย. 2561 ถึง 27 มิ.ย. 2561
01 มิ.ย. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
06 มิ.ย. 2561 ถึง 22 มิ.ย. 2561
18 พ.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
18 พ.ค. 2561 ถึง 11 มิ.ย. 2561
07 พ.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือการรับย้านหรือโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
07 พ.ค. 2561 ถึง 07 พ.ค. 2561
26 มี.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ขอเลื่อนการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
26 มี.ค. 2561 ถึง 26 มี.ค. 2561
26 ก.พ. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
26 ก.พ. 2561 ถึง 27 มี.ค. 2561
23 ม.ค. 2561 รับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
22 ม.ค. 2561 ถึง 09 ก.พ. 2561
16 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
16 ม.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่'นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561

ผู้บริหาร

พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
ผู้อำนวยการ

โครงสร้างหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

Facebook