การลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานตรวจเตือน ตรวจจับ ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร


 • การออกปฏิบัติงานตรวจเตือน ตรวจจับ ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. วางแผนออกปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและบุคลากรให้พร้อม และขออนุมัติออกปฏิบัติงาน
  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขระดับต่างๆ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานเขตต่างๆ กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  3. เมื่อลงพื้นที่แล้ว ให้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้กระทำความผิด หรือผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ ผู้ดูแล หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสถานประกอบการนั้น หรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ของสถานที่นั้นๆ
  4. แจ้งการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้ผู้ฝ่าฝืนและผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นทราบพร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ของการเข้าพบให้เจ้าของสถานที่ทราบ และทำการซักถาม ตรวจสอบต่อไป
  5. บันทึกการตรวจสอบสถานที่ตามข้อเท็จจริง
  6. บันทึกคำให้การ อธิบายความผิดและข้อกฎหมายให้ผู้กระทำความผิดทราบ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องลงลายมือชื่อในการเข้าตรวจทุกครั้ง และให้ผู้ฝ่าฝืนลงลายมือชื่อรับทราบตามข้อเท็จจริง 
  7. นำหลักฐานพร้อมของกลางทั้งหมดที่ได้จากการกระทำความผิด เช่น ไฟแช็คของผู้กระทำความผิด ภาพถ่ายขณะกระทำความผิด สำเนาธนบัตรหน้า-หลัง ใส่ซองปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้กระทำความผิดในบริเวณที่ปิดผนึก เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการพิจารณาคดี
  8. นำของกลางทั้งหมด บันทึกคำให้การ (ฉบับจริง) ส่งมอบต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
  9. จดรายละเอียดและถ่ายสำเนาบันทึกประจำวัน บันทึกการจับกุม บัญชีของกลาง พร้อมขอหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน และติดตามผลการดำเนินคดีต่อไป