ยาเคี้ยวต้องแสดงภาพคำเตือนหรือไม่ การขายยาเคี้ยวที่ไม่มีภาพคำเตือนจะมีความผิดตามมาตรา ๑๓ หรือไม่


  • ยาเคี้ยวจะต้องแสดงภาพคำเตือน หรือไม่ นั้นต้องพิจารณาจากมาตรา ๑๒ เนื่องจากมาตรานี้จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ายาเคี้ยวมิได้ถูกกำหนดให้ต้องแสดงภาพคำเตือนแต่อย่างใด ฉะนั้นการขายยาเคี้ยวที่ไม่มีภาพคำเตือนก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใด
  • “ยาเคี้ยว” หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนากจากน้ำเพื่ออม หรือเคี้ยว  

ตัวอย่างยาเคี้ยวในปัจจุบัน