การขายบุหรี่แบบแบ่งขายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕


  • การขายบุหรี่แบบแบ่งขายโดยการใส่ในซองที่มีลักษณ์ของโล้โก้บุหรี่เป็นชุดๆนั้น มีความผิดตามมาตรา ๑๓ คือขายบุหรี่ไม่มีภาพคำเตือนถึงพิษภัยบุหรี่ ผู้ขายมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท


ตัวอย่างการขายบุหรี่แบบแบ่งขา