พ่อค้าปลีกที่จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น หรือซิการ์ที่ไม่มีภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษอย่างไร


  • ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท อนึ่ง หากผู้ขายเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้า จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท