ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จำหน่าย ณ ร้านค้าปลอดภาษีในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง


  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จำหน่ายในประเทศไทย จะต้องแสดงฉลากภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท