ภาพและข้อความคำเตือนที่ใช้พิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด


  • ภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิกาแรตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่       ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
  • ภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิการ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่           ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐
  • ข้อความเกี่ยวกับสารพิษ หรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต     ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
  • ภาพและข้อความคำเตือนของยาเส้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่                ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖