การแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิการ์มีกี่แบบ อะไรบ้าง


  • ฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิการ์มีทั้งหมด ๕ แบบ ดังนี้ 
  1. สูบแล้วปากเหม็นกลิ่นบุหรี่            
  2. ควันบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด            
  3. ควันบุหรี่นำชีวิตสู่ความตาย
  4. สูบแล้วเป็นมะเร็งช่องปาก
  5. สูบแล้วเป็นมะเร็งกล่องเสียง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๐