การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด จะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบอย่างไร


  • กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากที่หีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนที่จะนำออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
     
  • หากผู้ใดผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมิได้แสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
     
  • หากผู้ใดฝ่าฝืนขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท