การแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิกาแรตมีกี่แบบ อะไรบ้าง


 • ฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิกาแรตมีทั้งหมด ๑๐ แบบ ดังนี้ 
 1. สูบแล้วเป็นมะเร็งกล่องเสียง
 2. ควันบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง ๑๐ ชนิด
 3. สูบแล้วเป็นมะเร็งปอดตาย
 4. ควันบุหรี่ฆ่าคนใกล้ชิด    
 5. สูบแล้วเป็นมะเร็งกล่องเสียง 
 6. สูบแล้วเส้นเลือดสมองตีบตาย
 7. สูบแล้วเป็นมะเร็งช่องปาก
 8. สูบแล้วหัวใจวายตาย
 9. สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่
 10. สูบแล้วเท้าเน่า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕