1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ "กลุ่มสื่อสารความเสียงฯ"
  • แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ โทร. 02-580-9354
   • กรณีขอสื่อจำนวน 100 ขึ้นไป
   • ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ / สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ โดยส่งหนังสือล่วงหน้าทาง Fax
   • นัดเวลามารับสื่อ พร้อมนำหนังสือฉบับจริงมาแสดงประกอบการรับสื่อ
  • ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงาน (Walk in)
   • กรณีขอสื่อจำนวน 100 ขึ้นไป
   • ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ / สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ โดยส่งหนังสือล่วงหน้าทาง Fax (ในภายหลัง)
 2. กรอกแบบฟอร์มการรับสื่อประชาสัมพันธ์ (ระบุรายการและจำนวน)
 3. ทำแบบประเมิณความพึงพอใจการขอรับสื่อประชาสัมพันธ์
 4. เจ้าหน้าที่จัดสื่อตามความเหมาะสม (หากสื่อมีจำนวนน้อย)
 5. สิ้นสุดกระบวนการขอรับสื่อ