รายการ
อ่าน
รายงานสรุปสภาณการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ703
รายงานผลการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ395
รายงานสรุปการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ภายใต้ โครงการการมีส่วนร่วมของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ระดับชาติ451
รายงานการเยี่ยมติดตามผล ครั้งที่1 การประเมินขีดความสามารถของประเทศไทยในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ตามนโยบาย MPOWER334
รายงานโครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรคาทอลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ระดับโรงเรียน312