รายการ
อ่าน
รายงานสรุปสภาณการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ720
รายงานผลการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ406
รายงานสรุปการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ภายใต้ โครงการการมีส่วนร่วมของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ระดับชาติ485
รายงานการเยี่ยมติดตามผล ครั้งที่1 การประเมินขีดความสามารถของประเทศไทยในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ตามนโยบาย MPOWER346
รายงานโครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรคาทอลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ระดับโรงเรียน321