รายการ
อ่าน
เด็กไทยคิดอย่างไร...กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13 - 15 ปี897
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน799
เอกสารข้อเท็จจริง GYTS การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก พ.ศ.2558853
สถานการณ์การสูบบุหรี่ : รายจังหวัด ปี พ.ศ.2552657
สถานการณ์การบริโภคยาสูบชนิดมีควันของเยาวชนไทย602
สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2552484
Global Adult Tobacco Survey :Fact Sheet Thailand480
โครงการ การสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก488
บทสรุปผู้บริหาร "โครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2554424
Executive Summary Global Adult Tobacco Survey: 2011 GATS, Thailand382