รายการ
อ่าน
เด็กไทยคิดอย่างไร...กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การสารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13 - 15 ปี771
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน702
เอกสารข้อเท็จจริง GYTS การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก พ.ศ.2558739
สถานการณ์การสูบบุหรี่ : รายจังหวัด ปี พ.ศ.2552575
สถานการณ์การบริโภคยาสูบชนิดมีควันของเยาวชนไทย536
สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ปี พ.ศ.2534-2552436
Global Adult Tobacco Survey :Fact Sheet Thailand423
โครงการ การสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก425
บทสรุปผู้บริหาร "โครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2554359
Executive Summary Global Adult Tobacco Survey: 2011 GATS, Thailand335