รายการ
อ่าน
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557475
ความรู้พื้นฐานและประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบ969
คู่มือข้อถามยาสูบและตัวชี้วัดมาตราฐาน สำหรับการควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์ MPOWER427
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ418
การติดตามผลกระทบการขึ้นภาษีครั้งล่าสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน324
รูปแบบการเฝ้าระวังที่มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% อย่างแท้จริงและยั่งยืน378
จากผลงานเชิงวิชาการสู่การขับเคลื่อนนโยบาย และกฏหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ331
ประสิทธิผลของการใช้ฉลาก/ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่391
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2554392
สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย พ.ศ. 2534-2552333