รายการ
อ่าน
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557566
ความรู้พื้นฐานและประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบ1144
คู่มือข้อถามยาสูบและตัวชี้วัดมาตราฐาน สำหรับการควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์ MPOWER514
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ521
การติดตามผลกระทบการขึ้นภาษีครั้งล่าสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน370
รูปแบบการเฝ้าระวังที่มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% อย่างแท้จริงและยั่งยืน431
จากผลงานเชิงวิชาการสู่การขับเคลื่อนนโยบาย และกฏหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ384
ประสิทธิผลของการใช้ฉลาก/ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่461
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2554519
สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย พ.ศ. 2534-2552374