รายการ
อ่าน
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557630
ความรู้พื้นฐานและประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบ1236
คู่มือข้อถามยาสูบและตัวชี้วัดมาตราฐาน สำหรับการควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์ MPOWER558
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ577
การติดตามผลกระทบการขึ้นภาษีครั้งล่าสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน400
รูปแบบการเฝ้าระวังที่มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% อย่างแท้จริงและยั่งยืน470
จากผลงานเชิงวิชาการสู่การขับเคลื่อนนโยบาย และกฏหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ416
ประสิทธิผลของการใช้ฉลาก/ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่497
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2554585
สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย พ.ศ. 2534-2552402