รายการ
อ่าน
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557595
ความรู้พื้นฐานและประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบ1209
คู่มือข้อถามยาสูบและตัวชี้วัดมาตราฐาน สำหรับการควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์ MPOWER539
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ564
การติดตามผลกระทบการขึ้นภาษีครั้งล่าสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน390
รูปแบบการเฝ้าระวังที่มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% อย่างแท้จริงและยั่งยืน459
จากผลงานเชิงวิชาการสู่การขับเคลื่อนนโยบาย และกฏหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ405
ประสิทธิผลของการใช้ฉลาก/ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่485
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2554573
สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย พ.ศ. 2534-2552392