รายการ
อ่าน
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557502
ความรู้พื้นฐานและประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบ1008
คู่มือข้อถามยาสูบและตัวชี้วัดมาตราฐาน สำหรับการควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์ MPOWER448
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ427
การติดตามผลกระทบการขึ้นภาษีครั้งล่าสุดกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน334
รูปแบบการเฝ้าระวังที่มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% อย่างแท้จริงและยั่งยืน392
จากผลงานเชิงวิชาการสู่การขับเคลื่อนนโยบาย และกฏหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ346
ประสิทธิผลของการใช้ฉลาก/ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่403
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2554400
สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย พ.ศ. 2534-2552337