'คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล โรค และภัยสุขภาพ, งานวิจัย, และข้อมูลต่างๆของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบได้โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด 'ค้นหา'