แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การใช้อัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรค
นโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมควบคุมโรค
คู่มือแนวทางการวร้างความโปร่งใสสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ