สำนักงานสาธารณสุข มีส่วนที่จัดไว้เป็นห้องให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ กรณีดังกล่าวสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้หรือไม่ อย่างไร
สถานที่ราชการและสถานบริการสาธารณสุข สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้หรือไม่
เขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ควรมีสภาพและลักษณะอย่างไร
เขตสูบบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ควรมีสภาพและลักษณะอย่างไร
ประกาศกระทรวงฉบับที่ ๑๙ มีความแตกต่างจากประกาศกระทรวงฉบับที่ผ่านมาในสาระสำคัญอย่างไรบ้าง
คำว่า “สิ่งปลูกสร้าง” ตามกฎหมายฉบับนี้ หมายความว่าอย่างไร
คำว่า “สถานที่ราชการ”ตามกฎหมายฉบับนี้ มีความหมายว่าอย่างไร
คำว่า “สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙” มีหมายความว่าอย่างไร
คำว่า “สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล” หมายความว่าอย่างไร
คำว่า “สูบบุหรี่” ตามกฎหมายฉบับนี้ หมายความว่าอย่างไร