พบคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า (e-cigarette)ในสถานบันเทิง ถือเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบหรือไม่
ในกรณีพบเห็นคนสูบบุหรี่ในผับ – บาร์ ใครจะเป็นคนเอาผิดแก่ผู้กระทำความผิด และสามารถกระทำได้โดยวิธีใด
วัด มัสยิด โบสถ์ สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้หรือไม่
ปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่ จะจัดให้มีถังทรายสำหรับเขี่ยบุหรี่ในบริเวณหน้าห้องน้ำของปั๊ม กรณีดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่
ตลาดขายของชนิดต่างๆ สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้หรือไม่
หากร้านอาหาร ผับ บาร์ ไม่จัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เจ้าของสถานที่จะมีความผิดอย่างไร และผู้ที่สูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าวจะมีความผิดอย่างไร
หากประสงค์จะจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในร้านอาหารจะสามารถทำได้หรือไม่
หากสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย แต่อยู่ภายนอกบริเวณอาคารจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่
การจัดเขตสูบบุหรี่ภายในท่าอากาศยานภายในประเทศและท่าอากาศยานนานาชาติ แตกต่างกันอย่างไร
หากโรงแรมจะจัดให้มีห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารจะสามารถกระทำได้หรือไม่