ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติในเรื่องการแจก แถม อย่างไรบ้าง
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีมาซื้อบุหรี่ ถ้าผู้ขายไม่แน่ใจ ผู้ขายจำเป็นที่จะต้องขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่
กรณีพบว่ามีการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าบนสื่อต่างๆจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือไม่อย่างไร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในจังหวัดหนึ่งจะมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้อีกจังหวัดหนึ่งได้หรือไม่
เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ดูแลรับผิดชอบงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในงานประจำโดยตรง พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนั้นหรือไม่อย่างไร
ในการกล่าวโทษแก่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้นจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความเห็นชอบจะมีอำนาจแจ้งความกล่าวโทษแก่ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติทั้งสองนี้หรือไม่
ความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่นั้นจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ซ้ำซาก จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีขอบเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ เพียงใด
หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบคนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้นั้นไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจได้หรือไม่