การลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานตรวจเตือน ตรวจจับ ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร
ยาเคี้ยวต้องแสดงภาพคำเตือนหรือไม่ การขายยาเคี้ยวที่ไม่มีภาพคำเตือนจะมีความผิดตามมาตรา ๑๓ หรือไม่
การขายบุหรี่แบบแบ่งขายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕
พ่อค้าปลีกที่จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น หรือซิการ์ที่ไม่มีภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษอย่างไร
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จำหน่าย ณ ร้านค้าปลอดภาษีในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง
ภาพและข้อความคำเตือนที่ใช้พิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
หลักเกณฑ์การแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของยาเส้นมีกี่แบบ อะไรบ้าง
การแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิการ์มีกี่แบบ อะไรบ้าง
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด จะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบอย่างไร
การแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนของบุหรี่ซิกาแรตมีกี่แบบ อะไรบ้าง